Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi
Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi

Janssen partnerem inicjatywy

Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi

Opublikowany

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest partnerem inicjatywy Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi powołanej przez Instytut Ochrony Zdrowia. Główną ideą powołania grupy jest dyskusja nad wyzwaniami w hematoonkologii z punktu widzenia społecznego i systemowego. 

Przedstawiciele stowarzyszeń zgodnie przyznali, iż głównym celem Konsylium będzie zwrócenie uwagi na potrzeby oraz problemy pacjentów z chorobami krwi i wywołanie społecznej dyskusji na ten temat. Równie istotnym zadaniem będzie praca nad rekomendacjami działań w polskiej hematoonkologii w związku z coraz większymi wyzwaniami, przed którymi stoi system zdrowia w tym obszarze.
Konsylium dołoży wszelkich starań, by rozwijać się w kierunku merytorycznej dyskusji i stać się prawdziwym partnerem w debacie na temat hematoonkologii w Polsce. Starzenie się ludności stawia wiele wyzwań przed systemem opieki zdrowotnej, szczególnie jeśli chodzi o hematologię i onkologię.
Rada planuje oprzeć swoją działalność na pracy w grupach roboczych. Zapraszani do nichbędą eksperci i specjaliści, by kompleksowo rozważać każde z omawianych zagadnień.Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia wzięła na siebie całkowitą odpowiedzialnośćza zbudowanie tej niezależnej formacji. IOZ, w imieniu rzeszy pacjentów chorych nanowotwory krwi, chce prowadzić otwarty dialog, by poprawić sytuację tych osób orazwywołać społeczną dyskusję na temat istoty i wyzwań polskiej hematoonkologii.

Zakłada się, że liczba osób powyżej 65. roku życia w polskiej populacji do 2030 roku wzrośnie niemal dwukrotnie. Z kolei udział tej grupy osób w całym społeczeństwie zwiększy się z 13,5% w 2007 roku do 23,2% w 2035 roku. W Polsce dostęp donowoczesnej opieki hematoonkologicznej dla osób starszych wymaga zdecydowanej poprawy.

Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia w latach 2010-2014 odsetek wydatków NFZ na programy lekowe z dziedziny hematoonkologii na tle wydatków ogółem na programy onkologiczne i hematoonkologiczne zmniejszył się z 42,94% w 2010 roku do zaledwie 33,47% w roku 2014.
Obecnie Konsylium współtworzą stowarzyszenia i instytucje: Fundacja Instytut OchronyZdrowia, Fundacja „Razem w Chorobie”, Stowarzyszenie Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu.

***
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest firmą farmaceutyczną należącą do koncernu Johnson & Johnson. Swoje działania koncentruje na zaspokojeniu najważniejszych potrzeb medycznych naszych czasów w kluczowych obszarach terapeutycznych, głównie w dziedzinie onkologii, hematoonkologii, immunologii, neurobiologii i psychiatrii, chorób zakaźnych, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz chorób metabolicznych.

Realizując zobowiązania wobec pacjentów, rozwija innowacyjne produkty, usługi oraz zintegrowane rozwiązania z zakresu opieki zdrowotnej, które pomagają ludziom na całym świecie. Swoją działalność opiera na zaufaniui przejrzystym dialogu ze wszystkimi partnerami.

Więcej informacji pod adresem www.janssen.pl.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Sieć dla Zdrowia

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest partnerem programu Sieć dla zdrowia zainicjowanego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Program ma na celu wzmacnianie głosu organizacji pacjentów w społeczeństwie, integrację środowiska oraz wymianę informacji o ważnych inicjatywach i wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia w Polsce i w Unii Europejskiej.